business-institute.dk bruger cookies til trafikmåling, optimering af sidens indhold og markedsføring. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.

Akkrediteringsrådets kriterier

Sikring af det akademiske niveau med fokus på aktualitet og standard


Overvåge, behandle og beslutte med fokus på at uddannelser hos Business Institute overholder transparente akkrediteringskriterier inspireret af nationale og internationale standarder i henhold til uddannelser på henholdsvis master- og bachelorniveau. Akkrediteringskriterierne kan du læse om nedenfor.

Business Institutes samlede kvalitetssystem kan illustreres via figuren nedenfor:

Business Institutes akkrediteringskriterier tager afsæt i kriterierne, som anvendes af Danmarks Akkrediteringsinstitution, for at opnå en institutionsakkreditering. Danmarks Akkrediteringsinstitution akkrediterer udelukkende institutioner, som er eller som søger om at blive offentlig godkendt i Danmark.

Læs mere om Danmarks Akkrediteringsinstitution her.

Business Institute Accreditation Board overvåger løbende kvaliteten af uddannelsesaktiviteten hos Business Institute baseret på nedenstående kriterier, som afspejler Danmarks Akkrediteringsinstitutions vejledning.

Læs her vejledning til institutionsakkreditering.

 

For information on the criteria for Business Institute's Accreditation Board in English, please write to info@business-institute.dk.


Kriterium 1: Kvalitetssikringspolitik og -strategi

​Institutionen har en formelt vedtaget kvalitetssikringspolitik og -strategi for løbende sikring og udvikling af uddannelsernes og de enkelte udbuds kvalitet og relevans, som er offentlig tilgængelig. Institutionens kvalitetssikringspolitik og -strategi skal være offentligt tilgængelig og skal:

 • Fastsætte konkrete og ambitiøse mål for institutionens samlede kvalitetssikring og -udvikling
 • Beskrive de processer og procedurer, der skal understøtte, at de fastsatte mål opnås, og sikre, at relevante problemstillinger og udfordringer løbende indfanges og håndteres
 • Omfatte alle institutionens udbud af videregående uddannelser, uanset placering og tilrettelæggelsesform, og dække alle områder, der er relevante for sikring og udvikling af uddannelsernes og udbuddenes kvalitet og relevans

Business Institute har siden 2012 været ISO 9001:2008 certificeret og er i 2018 ISO 9001:2015 certificeret. Her kan du læse følgende om Business Institutes kvalitetsstrategi:

 • Kvalitetsscope
 • Kvalitetsmål
 • Business Institutes kvalitetshåndbog
 • Ledelsens beretning
 • Ekstern ISO audit

Business Institute Accreditation Board vil årligt forholde sig til ”kvalitetsmål”, ”Ledelsens beretning” samt ”Ekstern ISO audit”. Herunder vil akkrediteringsrådet komme med indstillinger til tilpasning af kvalitetssystemet samt kvalitetsmål.

Kriterium 2: Kvalitetsledelse og organisering

Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau og organiseres og gennemføres således, at det fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans. Kvalitetssikringsarbejdet skal gennemføres i overensstemmelse med institutionens kvalitetssikringspolitik og -strategi og skal:

 • Omfatte alle ledelsesniveauer og relevante institutionelle niveauer og basere sig på en klar ansvars- og arbejdsfordeling, løbende involvere undervisere og studerende samt inddrage øvrige relevante interne og eksterne aktører og interessenter
 • Gennemføres løbende, systematisk og målrettet, omfatte og basere sig på løbende indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer om uddannelser og udbud, fx informationer om undervisningsaktivitet, frafald, beskæftigelse, gennemførelsestid og internationalisering
 • Basere sig på klare standarder for hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling, samt procedurer for opfølgning herpå
 • Omfatte systematiske vurderinger af udviklingsbehov og -muligheder

Business Institute har via sin kvalitetskultur en særdeles systematisk tilgang til kvalitetssikring via ISO 9001:2015, som afspejler alle ovenstående forhold.

 

Kriterium 3: Uddannelsernes videngrundlag

Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, der svarer til uddannelser af den givne type på det givne niveau og giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål.

Videngrundlag omfatter institutionens strategiske og praktiske arbejde med at sikre, at relevant og opdateret viden lægges til grund for uddannelserne og inddrages aktivt i den løbende undervisning. Institutionen skal sikre:

 • At uddannelserne er tilknyttet relevante faglige miljøer og løbende baserer sig på ny viden, som er relevant for uddannelser af den givne type på det givne niveau, og som er tilvejebragt i henhold til lovgivningens bestemmelser om uddannelsernes videngrundlag
 • At undervisernes faglige kvalifikationer er opdaterede og løbende udvikles
 • At underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer, udviklingsmiljøer eller beskæftigelsesområder, jf. uddannelsernes lovbestemte videngrundlag, og løbende inddrager viden og erfaringer herfra i undervisningen
 • At de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil

Business Institute sikrer uddannelsernes videngrundlag via:

 • ISO 9001:2015 vurderer underviserens egnethed løbende (Kvalitetsstrategi)
 • Inspiration og input fra underviserne samt Business Institutes akkrediteringsråd
 • CEO NOW DASHBOARD (Time & Tendencies)
 • Business Institutes Inspirationssite, som løbende monitorerer den globale udvikling indenfor Business Institutes fagfelt

Kriterium 4: Uddannelsernes niveau og indhold

Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og en pædagogisk kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål. Institutionen skal sikre:

 • At uddannelserne til stadighed har et niveau, der svarer til de relevante typebeskrivelser i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser
 • At uddannelsernes indhold afspejler uddannelsernes mål, samt at undervisningens tilrettelæggelse og pædagogiske kvalitet understøtter de studerendes læring og opnåelse af målene
 • At der gennemføres løbende og regelmæssige studenterevalueringer af uddannelser og undervisning, og at resultaterne herfra finder systematisk anvendelse
 • At dele af uddannelserne, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af systematisk kvalitetssikringsarbejde
 • At faciliteter og ressourcer på udbudsstederne understøtter undervisningen og de studerendes gennemførelse af uddannelserne
 • At der gennemføres regelmæssige evalueringer af uddannelserne med inddragelse af eksterne eksperter, og at resultaterne herfra inddrages i den videre udvikling af uddannelsernes mål, indhold og tilrettelæggelse

Business Institute sikrer uddannelsernes niveau og indhold ved at:

 • Følge den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser samt den europæiske kvalifikationsramme EQF (Læs mere her). Business Institute udbyder uddannelser på niveau 5 (XBA, Diploma in Business Administration) og niveau 7 for vores MBA uddannelser (Læs mere her).
 • Følge relevante bekendtgørelser som. f.eks.
  • MBA uddannelserne – bekendtgørelserne følges meget præcist og uddannelserne er tilrettelagt med en nominering på 60 ECTS: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse 1187 af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) bekendtgørelse 1188 af 7.december 2009 (deltidsbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse 857. af 1. juli 2010 (eksamensbekendtgørelsen) 233 af 24. marts 2011 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse 250 af 15. marts 2007 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer
  • Diploma in Business Administration – er inspireret af masterbekendtgørelsen samt nomineret til 30 ECTS: Bekendtgørelse 1188 af 7.december 2009 (deltidsbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse 857. af 1. juli 2010 (eksamensbekendtgørelsen) 233 af 24. marts 2011 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse 250 af 15. marts 2007 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer
 • Grundlaget for den enkelte uddannelse sikres via en studieordning med afsæt i relevante bekendtgørelser samt den danske kvalifikationsramme. Via følgende link finder du en tilgængelig oversigt over alle studieordninger hos Business Institute. Studieordningerne godkendes af Business Institutes akkrediteringsråd samt af Business Institutes ledelse. Tilpasning af alle studieordninger sker via udviklingsprocessen, som er beskrevet i Kvalitetshåndbogen, hvor der er et samspil mellem underviserne, studerende og eksterne interessenter.
 • Som en del af ISO 9001:2015 gennemføres evalueringer af alle undervisningsmoduler samt af den samlede uddannelse. Resultaterne herfra opsamles og behandles i kvalitetssystemet

På hvilke områder har Business Institute en anden kvalitetsopfattelse end den typiske hos offentlige videregående uddannelser:

 • Business Institute har et mindre fokus på behandling af videnskabsteori og metode end der typisk forventes hos en offentlig udbyder
 • Business Institute har et mindre fokus på den teoretiske behandling (teoretisk analyse uden direkte sammenhæng til den analytiske kontekst) i skriftlige arbejder
 • Business Institute har et større fokus på at skabe et kompleks samspil mellem problemformulering, valg af teorier samt kobling til problemstillingens kontekst. Begrundelsen herfor er at Business Institute udelukkende udbyder uddannelser, hvor ledelse og eksekvering heraf er i fokus. Det er dermed balancen mellem den aktuelle ledelseskontekst og det teoretiske/metodiske afsæt, som behandles

Kriterium 5: Uddannelsernes relevans

Institutionen har en praksis, der sikrer, at nye såvel som eksisterende uddannelser afspejler samfundets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov på det danske arbejdsmarked. Institutionen skal sikre:

 • At uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets behov, og de studerendeopnår relevante kompetencer
 • At relevante eksterne interessenter, herunder aftagersiden og dimittender fra uddannelserne, løbende og systematisk inddrages i dialog om uddannelserne, herunder disses mål, indhold og resultater, og at resultaterne herfra anvendes ved tilpasning af uddannelserne
 • At centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden og eventuelle autorisationsgivende myndigheder mv., inddrages i udvikling og vurdering af nye uddannelsesforslag
 • At dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på det danske arbejdsmarked løbende monitoreres, og at resultaterne herfra systematisk vurderes med henblik på nærmere fastlæggelse af hvornår beskæftigelsessituationen giver anledning til særskilte initiativer

Business Institute sikrer uddannelsernes relevans gennem sine systematiske processer via ISO 9001:2015 i et samspil med alle interessenter kombineret med CEO NOW DASHBOARD, samt at Business Institute arbejder med et fast nedsat akkrediteringsråd.

Helhedsfokus

 • Kvalitetssikringsarbejdet skal være løbende og systematisk, og der skal være sammenhæng mellem mål, midler, viden og opfølgning i institutionens kvalitetssikringssystem og kvalitetssikringsarbejde.
 • Institutionens kvalitetssikringssystem skal være tilrettelagt, så ledelsen på alle niveauer kan tage ansvar for kvalitetssikringen af institutionens uddannelser.
 • Institutionen har en kvalitetskultur, der gør det muligt at koble centrale strategier med lokale processer og faglige værdier, så det understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans.
 • Institutionen har et system med effektiv ledelsesinformation, hvor solide nøgletal udarbejdes og behandles løbende.
 • Kvalitetssikringssystemet og kvalitetssikringsarbejdet skal have fokus på både en uddannelses samlede mål og indhold og på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen.
 • Gennemprøvet praksis er væsentlig for vurderingen af, hvordan institutionens overordnede kvalitetssikringssystem fungerer

Business Institute har samlet sin kvalitetssikring og sit kvalitetsarbejde via ISO 9001:2015. Samtidig hermed er kvalitetsarbejdet rodfæstet hos selskabets bestyrelse. Læs mere om den eksterne audit samt Business Institutes kvalitetsstrategi. Business Institute har siden 2012 arbejdet målrettet med kvalitetssikring. Akkrediteringsrådet vil årligt forholde sig til Ledelsens vurdering samt den eksterne ISO audit.

Internationale akkrediteringer

Der findes flere europæisk internationale akkrediteringer:

EQUIS/EPAS akkrediteringer:

Den europæiske organisation EFMD udsteder institutionsakkrediteringen EQUIS samt uddannelsesakkrediteringen EPAS.

Business Institute er medlem af EFMD. Idet Business Institute udelukkende udbyder deltidsuddannelser som afvikles af et gæstefakultet (eksterne undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner), kan der udelukkende søges om en EPAS akkreditering. Business Institute har dog fravalgt denne akkreditering, da det er en international akkreditering, hvor det kræves, at man har et formelt institutionssamarbejde med en højtprofileret udenlandsk uddannelsesinstitution, og hvor man normalt enten har et forskningssamarbejde eller køber ydelser af institutionen.

Øvrige akkrediteringskriterier er grundlæggende de samme som hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

AMBA akkreditering:

The Association of MBAs udsteder bl.a. AMBA akkrediteringen. Denne akkreditering har udelukkende fokus på MBA uddannelser. Akkrediteringen retter sig mod internationale uddannelsesinstitutioner. Business Institute har fravalgt denne akkreditering, idet vores studerende typisk kommer fra Danmark, Grønland, Færøerne samt Norge og Sverige. Udgangspunktet hos Business Institute er, at undervisningen gennemføres på dansk, hvor det er muligt.

ACEEU akkrediteringen:

Business Institute er i dialog med Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities, som har ACEEU akkrediteringen. ACEEU Akkrediteringsrådet har meldt tilbage, at de ønsker, at institutioner som Business Institute skal kunne akkreditereres, og de gennemgår nu deres standarder for at sikre, at de også giver små institutioner en fair behandling. Årsagen hertil er, at akkrediteringsstandarderne oprindelig er udformet med afsæt i større universiteter. Forhåbningen er, at ACEEU vender positivt tilbage i løber af 2018.